ACTA PROVISIONAL DE SELECCIÓN DE ALUMNADO ANEXO III REF: PROXECTO ERASMUS+ Nº 2023-1-ES01-KA121-VET-000147461

Xa podedes consultar a listaxe provisional de alumnado provisional seleccionado para as bolsas Erasmus

Reunida a comisión avaliadora do centro educativo IES INDALECIO PEREZ TIZÓN

ACORDA:

1.- Aplicar o baremo indicado no anexo I para a selección das persoas participantes nas mobilidades que se realicen ao abeiro do proxecto arriba referido.

2.- Gardar as probas documentais sobre o proceso de selección seguido, que poderán ser solicitadas pola Dirección Xeral de Formación Profesional no caso de revisión documental ou auditoría solicitada polo SEPIE ou outro organismo competente.

3.- Que as persoas deste centro seleccionadas para participar nunha mobilidade Erasmus+ ao abeiro do proxecto arriba referido son:

OrdeApelidos, nomePuntuación
1
ALONSO ALONSO , RUTH
8
2

3

4

5

64.-Que as persoas deste centro excluídas para participar nunha mobilidade Erasmus+ ao abeiro do proxecto arriba referido son:

Apelidos, nomeCausa da exclusión


5.- Segundo o artigo 10.3 da resolución de convocatoria, ábrese un período de 3 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta acta no taboleiro de anuncios, para que as persoas interesadas formulen as reclamacións que estimen oportunas ante a comisión avaliadora.

E para que así conste, asínase o presente documento a 06 de Marzo de 2024

Se alguén quere interpoñer unha reclamación, ten un prazo de 3 días naturais a partir do día seguinte á publicación desta listaxe . De non haber reclamacións, a listaxe provisional pasará a ser definitiva